top of page

Ondernemingsgegevens


Muis en Mol

Otegemse Steenweg 31

8540 Deerlijk

muisenmol@gmail.com
0476415985
ON: 0753836290

BE0753836290


Artikel 1: Algemene bepalingen


Muis en Mol, met maatschappelijke zetel te Otegemse Steenweg 31, 8540 Deerlijk, BTW BE 0753836290, (hierna “wij”, “verkoper”, “Muis en Mol”, “ons”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

In deze voorwaarden wordt naar u, de klant die de producten koopt, verwezen met de term “u” als zijnde elke individuele partij, instelling of bedrijf dat toegang heeft tot deze website, gebruik maakt van deze website en orders plaatst. Door een bestelling te plaatsen aanvaardt u deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de verkoopvoorwaarden aan te passen. Op de webwinkel is steeds de actuele versie beschikbaar. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.


Artikel 2: Prijs

De prijs van de producten die u via de website bestelt, is steeds de prijs die geldt op het ogenblik waarop u uw bestelling plaatst. De prijs wordt op het scherm vermeld vooraleer u uw bestelling doorgeeft, alsook in de bevestigingsmail. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle door u andere verplicht te dragen taksen of belastingen.  Bij gepersonaliseerde items, aangepast volgens uw vraag en wens wordt de prijs op basis hiervan berekend. Deze zal u vooraleer u de bestelling finaliseert meegedeeld worden. Onze verzendkosten kunnen worden gewijzigd, u krijgt het exacte bedrag te zien tijdens de bestelprocedure in uw winkelmandje. De producten blijven het eigendom van de verkoper zolang Muis en Mol de producten nog niet aan u heeft geleverd.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ons. Muis en Mol kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

Zodra u het gewenste product hebt gevonden, kunt u het zonder enige verplichting toevoegen aan uw winkelwagen door te klikken op de knop ‘in winkelwagen’. U kan de inhoud van uw winkelwagen op elk ogenblik bekijken door te klikken op de knop ‘winkelwagen’. U kunt producten uit uw winkelwagen schrappen door te klikken op het kruisje . Wenst u de producten in uw winkelwagen effectief aan te kopen? Klik dan op de knop ‘verder naar bestellen’. Gelieve uw gegevens correct in te vullen.  Om een aankoop te plaatsen, moet u zich aanmelden of ons de nodige gegevens bezorgen om u te kunnen leveren. Uw gegevens worden gecodeerd vooraleer ze verzonden worden om uw privacy en veiligheid te garanderen. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld en de betaalwijze hebt geselecteerd, klikt u op de knop ’aankoop bevestigen’ om de bestelprocedure te beëindigen. U kunt de procedure op elk ogenblik stopzetten door het browservenster af te sluiten. De betaling moet steeds vooraf aan de levering gebeuren. Wij behouden ons het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.


U heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via Bancontact

  • via Paypall

  • via overschrijving op BE62001892340361

Muis en Mol is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van u met betrekking tot bestellingen waarbij u betrokken bent.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan uw woonplaats geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door u onverwijld worden gemeld aan info@muisenmol.com.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de […] was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door u, de exclusieve eigendom van Muis en Mol.

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Muis en Mol.

U heeft het recht om binnen een termijn van 7 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, uitgezonderd voor gepersonaliseerde producten.

De herroepingstermijn verstrijkt 7 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Muis en Mol (Otegemse Steenweg 31, 8540 Deerlijk, info@muisenmol.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 kalenderdagen na de dag waarop u uw beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Muis en Mol heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Muis en Mol, Otegemse Steenweg 31, 8540 Deerlijk. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 7 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door uw gebruik zal dit ten laste van u in rekening worden gebracht.

Indien u de overeenkomst herroept, zal Muis en Mol alle tot op dat moment van u ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan u terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Muis en Mol kan wachten met de terugbetaling totdat alle goederen teruggekregen werden, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Muis en Mol betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën:

U kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor gepersonaliseerde producten.

 

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Muis en Mol beschikt, bent u ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien bent u van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Muis en Mol zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 9: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Muis en Mol, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


Artikel 10: Gebruik van cookies

 

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Muis en Mol om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden


Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Muis en Mol. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.


Artikel 13: Bewijs


U aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die op basis hiervan worden opgesteld, worden geregeld door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken te Kortrijk (België) zijn bevoegd om hierover recht te spreken.

bottom of page