top of page

Factuurvoorwaarden

Klachten betreffende de factuur dienen schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum.

Bij gebrek aan betaling van de factuur op haar vervaldatum is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een intrest verschuldigd van 3% per maand.

Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldatum zonder enige reden wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 50.00 EUR, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten.

De niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldatum maakt meteen en zonder ingebrekestelling alle andere facturen opeisbaar. Ingeval van betwisting van welke aard ook in verband met de factuur zijn alleen de rechtbanken van Gent afd. Kortrijk bevoegd.

bottom of page